About Us

ประเภทธุรกิจบริการ

-       จัดนำเที่ยวแบบ COLLETIVETOURS ให้กับลูกค้าทั่วไปสามารถจองได้ไม่จำกัดจำนวนคณะเดินทางซึ่งมีจัดรายการนำเที่ยวทุกเดือน

-        จัดนำเที่ยวแบบINCENTIVE TOURSให้แก่หน่วยงานราชการ/บริษัท/ห้างร้านในส่วนของเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

-        ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ

-        จัดนำเที่ยวแบบ PACKAGE TOURS ต่างประเทศ อาทิฮ่องกง / สิงคโปร์ / มาเลเซีย / อินโดนีเซีย/ ทวีปยุโรป / อเมริกา / แคนาดา / ออสเตรเลีย

-        จัดนำเที่ยวแบบPACKAGE TOURS ในประเทศ อาทิ เชียงใหม่ / เชียงราย / แม่ฮ่องสอน / ภูเก็ต/ กระบี่ / พังงา / สมุย- รับจองโรงแรมที่พักทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบ Amadeus Computer On –line ที่สามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็ว

-        บริการให้เช่ารถตู้, รถโค้ช ปรับอากาศชั้นหนึ่งตั้งแต่ 9-42 ที่นั่ง

-        บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านการขอเอกสารเดินทางวีซ่า (VESA)ทั่วโลก

วัตถุประสงค์และนโยบาย

1.เพื่อสนองนโยบายปีท่องเที่ยวไทยให้มีการต่อเนื่อง

2.เพื่อเน้นกระตุ้นและดึงความสนใจของผู้บริโภคให้หันมาเดินทางท่องเที่ยวหรือจัดประชุมสัมมนาและกิจ กรรมร่วมต่างๆโดยใช้บริการผ่านบริษัทจัดนำเที่ยวหรือให้บริษัทจัดนำเที่ยวจัดการบริการให้กับนักท่อง เที่ยวหน่วยงานต่างๆหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆซึ่งมีความชำนาญและหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการ จัดการด้วยตัวเอง ให้เกิดความนิยมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้รับความสะดวกในด้านการบริการต่างได้รวดเร็ว

3.เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวร่วมสร้างสรรค์ทีมงาน ด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่น่าเชื่อถือ และมั่นใจในการใช้บริการกับผู้ประกอบการนำเที่ยว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานงานในกิจการ การท่องเที่ยวของบริษัทฯ

1.      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

2.      บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน

3.      การรถไฟแห่งประเทศไทย

4.      สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ (TTI)

5.      สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว

6.      สมาคมโรงแรม รีสอร์ท

7.      สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย

8.      สมาคมมัคคุเทศก์มืออาชีพ

9.      บริษัท จัดเรือบริการนำเที่ยวตามหมู่เกาะแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันทุกขนาด

รูปแบบของการทำงานลูกค้าสัมพันธ์การให้รายละเอียดข้อมูลและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่การเสนอขายรวดเร็วและนัด หมายตรงตามเวลาพร้อมทั้งจัดทำเอกสารให้เป็นที่เข้าใจง่ายสามารถให้การบริการตรงตามความต้องการ ของลูกค้าและราคาแบบมิตรภาพเพื่อเป็นที่ยอมรับการแข่งขันที่สูงขึ้นการปฏิบัติการิดตามงานทั้งด้านเอก สาร การส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความฉับไวและเตรียมการก่อนการเดินทางล่วงหน้า

Visitors: 324,074